Školenia pre fyzické a právnické osoby, zodpovedných zamestnancov a zamestnancov

 • Povinnosti zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
 • Pracovná zdravotná služba a súvisiaca legislatíva, zabezpečovanie lekárskych preventívnych prehliadok, rekondičné pobyty pre zamestnancov, choroby z povolania
 • Práca v expozícii chemickým faktorom (§ 10 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. v platnom znení)
 • Práca v expozícii karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 11 nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. v platnom znení)
 • Práca v expozícii biologickým faktorom (§ 10 nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. v platnom znení)
 • Práca v riziku hluku (§ 7 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. v platnom znení)
 • Práca s expozíciou vibráciám (§ 5 nariadenia vlády SR č. 416/2005 Z. z. v platnom znení)
 • Práca v expozícii fyzickej záťaži – lokálna svalová záťaž a celotelová fyzická záťaž, ručná manipulácia s bremenami (nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z.)
 • Práca so zobrazovacou jednotkou – s počítačom (§ 5 nariadenia vlády SR č. 275/2006 Z. z.)
 • Školenie zamerané na čistenie a dezinfekciu priestorov, čistiace a dezinfekčné prípravky, sanitačný predpis, hygienicko – epidemiologický režim
 • Zmeny legislatívy v oblasti hygieny detí a mládeže
 • Školenia na základe požiadaviek zamestnávateľa a pod.

Prihláška na školenie

 • Údaje o účastníkovi

 • Údaje o zamestnávateľovi

  Túto časť vypĺňa účastník, ktorého na školenie vysiela organizácia.
 • Potvrdenie o úhrade

  Účasť na školení je podmienená úhradou účastníckeho poplatku.
 • Poplatok podľa ponuky uhraďte v prospech účtu č. 5049565435/0900, BIC/SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK1309000000005049565435

  Variabilný symbol: (uveďte IČO Vašej organizácie)
  Špecifický symbol: DDMMRRR (dátum školenia)
  Konštantný symbol: 0308
  Viac informácií o GDPR nájdete na tomto odkaze.