Osobitnou podmienkou na vykonávanie činnosti zamestnanca je aj odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami v súlade s § 15 ods. 3a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Podmienkou vydania osvedčenia je:

 • podľa § 16 ods. 1 a 22 citovaného zákona, žiadateľ sa musí preukázať dokladom o absolvovaní odbornej prípravy
 • podľa § 16 ods. 23 odborná príprava na vykonanie skúšky a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program
 • podľa § 16 ods. 29 citovaného zákona, osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinná absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Cieľovou skupinou sú osoby so záujmom získať odborné vedomosti potrebné na obchodovanie alebo manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo toxickými látkami alebo zmesami. Osvoja si znalosti zo základov toxikológie látok a zmesí, o povahe a účinkoch toxických látok a zmesí a ich vplyv na zdravie človeka. Získajú potrebné znalosti z aktuálnych právnych predpisov – podmienky uvádzania na trh, systém klasifikácie, označovanie a balenie, orgány štátnej správy, správne delikty, požiadavky na odbornú spôsobilosť a základné vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s toxickými látkami a zmesami, povinnosti zamestnávateľa, vrátane kontroly a zásad prvej pomoci.

Odborný obsah pre oba moduly:
 • právne predpisy – podmienky uvádzania nebezpečných látok a zmesí na trh a ich používanie, špecifikácia tried nebezpečnosti, systém klasifikácie, balenia a označovania, grafické zobrazenie výstražných symbolov, požiadavky na Kartu bezpečnostných údajov
 • toxikológia – základné pojmy, faktory ovplyvňujúce toxický účinok, cesty vstupu do organizmu, zdravotné účinky, príčiny vzniku otráv a ich prejavy
 • predaj, výdaj a skladovanie veľmi toxických látok a zmesí alebo toxických látok a zmesí
 • manipulácia s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami – všeobecné zásady správnej laboratórnej praxe, bezpečné pracovné postupy, zakázané práce a pracoviská
 • ochranné a preventívne opatrenia – špecifické ochranné a preventívne opatrenia, individuálna ochrana, kolektívna ochrana, technické opatrenia, havarijný plán, opatrenia pri haváriách a mimoriadnych situáciách
 • povinnosti zamestnávateľa – zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušné nariadenia vlády a vyhlášky, identifikácia rizika, posudok o riziku, prevádzkový poriadok
 • orgány štátnej správy, správne delikty, zdravotný dohľad
 • zásady prvej pomoci
MODUL
Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami
MODUL
Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami

Školenia pre fyzické a právnické osoby, zodpovedných zamestnancov a zamestnancov

Školenie zamerané na povinnosti zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

Školenie zamerané na hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu prác

Školenie zamerané na prácu v expozícii chemickým faktorom (§ 10 ods. 3 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Školenie zamerané na prácu v expozícii karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 10 ods. 3 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Školenie zamerané na prácu v expozícii biologickým faktorom (§ 10 ods. 2 nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Školenie zamerané na prácu v hluku

Školenie zamerané na prácu s vibráciami

Školenie zamerané na fyzickú záťaž – lokálnu a celotelovú záťaž, bremená

Aktuálne termíny