Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lekárske preventívne prehliadky zamestnávateľ u svojich zamestnancov zabezpečuje na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby a v súlade s legislatívnymi úpravami prostredníctvom všeobecného lekára, s ktorým má zamestnanec podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zamestnanec nemusí dochádzať do iného zdravotníckeho zariadenia.

 • Oprávnenie – živnostenský úrad
Image module
 • Identifikácia nebezpečenstiev – vyhľadávanie potenciálnych zdrojov možného hrozenia zdravia, ochorenia, úrazu
 • Charakterizovanie nebezpečenstiev – kvalitatívne alebo kvantitatívne zisťovanie a vyhodnocovanie vplyvov pracovných podmienok, ktoré sú prítomné v pracovnom prostredí
 • Vyhodnotenie (posúdenie) expozície – (úroveň, druh, trvanie) aj s prihliadnutím na osobitné skupiny zamestnancov, vrátane uvedenia pracovných činností, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zamestnancov
 • Charakterizovanie rizík – kvalitatívny alebo kvantitatívny odhad možností výskytu nepriaznivých vplyvov na zdravie
 • Kategorizácia prác – výsledok posúdenia rizík
 • Nápravné opatrenia – technické, organizačné, lekárske preventívne prehliadky, iné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
 • Pre všetky faktory práce a pracovného prostredia – hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom, záťaž chladom, biologický faktor, chemický faktor, karcinogénny a mutagénny faktor, psychická pracovná záťaž, fyzická záťaž
 • Pre zdravotnícke zariadenia, vrátane vypracovania hygienicko epidemiologického režimu
 • Pre zariadenia detí a mládeže
 • Pre telocvične
 • Pre pohrebnícke služby
 • Pre zariadenia spoločného stravovania
 • HACCP pre všetky zariadenia, aj výrobného charakteru
 • Sanitačný predpis

Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže v súlade s STN EN 1005-5 a vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z.

 • Dotazníková forma Nordic Questionare
 • Priame sledovanie pracovných činností, pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov pomocou videozáznamu
 • Časová snímka práce
 • Analýza a hodnotenie práce s bremenami

Kontinuálne sledovanie fyziologických ukazovateľov fyzickej záťaže zamestnancov počas celej pracovnej zmeny pomocou zariadenia – športester Polar M 400 (energetický výdaj, priemerné a maximálne hodnoty srdcovej frekvencie)

 • Psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia podľa metódy prílohy č. 5 časti A podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
 • Povinnosti zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou (§ 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov)
 • Elektronické oznamovanie ÚVZSR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie
 • Zmeny legislatívy
 • Výkon lekárskych preventívnych prehliadok v súlade s platnou legislatívou
 • Odborné poradenstvo na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika, plánovanie a organizácia práce a odpočinku, usporiadanie pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou

Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Školenia. VIAC INFO TU